Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

finance

Yatay Analiz tekniğiyle incelenen Gelir Tablosu ve Bilanço aşağıdaki gibidir;

 

…………….  FİNANSAL TABLOLARININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR (YATAY)TEKNİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bir firmanın iki ya da daha fazla hesap dönemine ait finansal tablolarının, bir birini izleyen dönemlerde yatay olarak mukayeseli  olarak analiz edilmesinde kullanılan finansal analiz tekniğidir. İşletmenin geçmiş yıllarından bugününe kadar  faaliyetlerinde ne kadar başarılı olduğunun hesaplar ve gruplar bazında karşılaştırmalı olarak incelenebilir.

Kurumun üç yıllık finansal tablolarının karşılaştırmalı analizinin yapıldığı tablolarda görüldüğü üzere firmanın dönen varlıkları 2007 yılında 2008 yılına göre %36 artmış 2009 yılında ise 2008 yılına göre %18,83 artış göstermiştir. Buna göre işletmenin likiditesini yıllar itibariyle sürekli arttırdığı anlaşılmaktadır. Özellikle bankalar hesabının üç yıl içinde gösterdiği performans kayda değerdir.

İşletmenin brüt satışları 2008 yılında bir önceki yıla nazaran müthiş bir performans göstermiş ve %167,26 artış göstermiştir. Bir önceki yıl kadar olmasa da 2009 yılında da %17,45 artmıştır. Ancak burada hemen vurgulanması gerekir ki, işletmenin önceki dönem finansal tablolarından görüleceği üzere 2007 yılında bir sebepten ötürü işletmenin faaliyetlerinde çok ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2008 yılında ise tekrar toparlanma başlamıştır. İşletmenin satışlarını sürekli olarak arttırmasının yanında ticari alacaklarında yatay bir seyir gözlenmektedir. Zira 2008 yılında %9,32 2009 yılında ise sadece %16,10 artmıştır. Bu da gösteriyor ki işletme kredili mal satmak yerine peşin çalışmış ve etkin bir tahsilat politikası yürütmüştür. Firmanın bu politikasını devam ettirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte işletmenin stokları 2008 yılında %29,98 oranında 2009 yılında ise satışlarının aksine %2,48 oranın düşüş göstermiştir. Satışlarının sürekli arttığı dönemlerde stoklarını düşük tutmayı başaran firmanın stok maliyetlerinden kaçınmaya çalıştığı veya uzun zamanlı stoklayamayacağı ticari malların ticareti ile iştigal ettiğini söyleyebiliriz.

İşletmenin Maddi Duran Varlıkları inceleme dönemlerinde artış göstermemiştir. Bu dönemlerde yatırım yapmayı düşünmediği anlaşılmaktadır.

İşletmenin KVYK kalemi 2008 yılında bir önceki döneme nazaran 191.311,61 TL ve 2009 döneminde ise 138.060,68 TL artış göstermiştir. Bu grupta dikkat çeken husus firmanın firmanın tedarik ettiği ticari malları peşin yerine kredi olarak almaya devam etmiştir. Bir nevi riskini tedarikçi firmalara yüklemeyi başarmıştır.  Ayrıca ortaklara borçlar hesabı 2008 yılında %50,47 2009 yılında ise %58 oranında azalış göstermiştir. Ortakların işletmeyi finanse etmeyi bıraktığı işletmenin kendi çabalarıyla faaliyetlerine devam edebileceği anlaşılmaktadır.

Firmanın gelir tablosunda satışlar kaleminin seyri yukarıda özetlenmiştir. Bunun yanında işletmenin satışlarının aşırı düşük olduğu 2007 yılında bile firmanın maliyetlerindeki yükseklik dikkat çekmektedir. Zira 2008 yılında satışlarının maliyeti %19,07 2009 yılında ise %18,37 oranında artış göstermiştir.Firmanın yıllar itibariyle brüt satış karlılığı düşüktür. İşletmenin maliyetlerini düşüremediği gözlenmektedir.  İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki ortalamaların ve kar oranlarının oranlarının durumunu elbette göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Firmanın 2008 yılında net karı bir önceki yılına göre  %7,35 2009 yılında ise sadece %0,67 oranında artmıştır. Brüt satışlarını 2008 yılında %167 ve 2009 yılında %17,45 arttırmayı başaran firmanın bunu  net karına yansıtamaması başarısızlık olarak yorumlanabilir. Bu sorunun iyi irdelenmesi gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *