Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Beyanname Verilmesi

Para Resimleri

Aşağıdaki yazı tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Ücret Kazançları Vergi Reberi’nden alınmış olup, biraz daha sadeleştirilmiştir. Dolayısıyla detaylı açıklamalar için söz konusu rehberin incelenmesi yerinde olacaktır.

Açıklamalara geçmeden önce 5746 sayılı kanun veya diğer gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanan personelin ücret kazançları için yapacakları bildirimlere ilişkin bir açıklamaya rastlayamadım. Herhangi bir mukteza veya yargı kararına da ulaşamadım. Dolayısıyla bu konuda böyle bir veriye ulaşan bir meslek mensubumuz olursa bana da bilgi verebilirse sevinirim.

Kendi naçizane düşüncem, bu personelin ücret kazançlarının beyanı da aşağıda özetlenen çerçevede yapılacaktır. Zira gelir vergisinden istisna edilen söz konusu ücretler çalışan personele değil şirketlere bir vergi avantajı sağlar. Bu tutarlar personele değil, şirkete irat olarak kaydedilir.  4691 sayılı kanunda olduğu gibi personelin ücreti sağlanan istisna kadar artış göstermez, bunlar şirket açısından önce tecil edilir, daha sonra ise terkin edilir. Bu sebeplerle yıl içinde  kendisine ödenmeyen ama şirket açısından terkin edilen gelir vergisi tutarları personel açısından beyannamede tevkif edilen vergi olarak gösterilmelidir diye düşünüyorum

Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden kişilerin, birden sonraki işverenden(yani daha düşük ücret aldıkları ikinci işveren) aldıkları ücretlerin toplamı 25.000 TL’yi aşan ücretliler, 2012 yılında elde ettikleri söz konusu ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorundadırlar. Ayrıca;

istisna kapsamında olanlar hariç olmak üzere ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı

Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen kalan ücretliler de beyannme vermek zorundadırlar

 ÖRNEK UYGULAMALAR

 ÖRNEK 1: Bayan (A), 2012 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 33.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 14.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret 9.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı Yok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (14.000 + 9.000 =) 23.000 TL ücretler toplamı 25.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

ÖRNEK 2: Bay (B), 2012 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 29.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 24.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret 14.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı 67.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (24.000 +14.000 =) 38.000 TL, 25.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 29.000 TL dahil olmak üzere 67.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

 ÖRNEK 3: Serbest meslek erbabı Bay (C) serbest meslek kazancının yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri elde etmiştir.

Serbest meslek kazancı 45.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret 35.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 21.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı 45.000 TL

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verecektir.  Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 25.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

ÖRNEK 4: Bay (D)’nin tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2012 yılı gelirleri aşağıdaki  gibidir.

Birinci işverenden alınan ücret 60.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 23.000 TL

İşyeri kira geliri (Brüt) 45.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı 45.000 TL

Mükellefin birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 23.000 TL, 25.000 TL’lik beyan  sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi işyeri kira geliri ise 2012 yılı için geçerli olan 25.000 TL’lik beyanname verme  sınırını aştığından mükellef sadece bu gelirini beyan edecektir.

ÖRNEK 5: Bay (F), üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2012 yılında elde ettiği ücret  gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Ödevli ayrıca 18.000 TL konut kira geliri  elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 40.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 20.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret 15.000 TL

Konut kira geliri 18.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı 93.000 TL

Ödevli, birden fazla işverenden aldığı ücret gelirinin yanı sıra konut kira geliri elde etmiştir.  Beyanname verilip verilmeyeceği öncelikle ücret gelirleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü işverenden  alınan ücretlerin toplamı (20.000 +15.000 =) 35.000 TL, 25.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için  birinci işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı olan 75.000 TL beyan edilecektir.

Konut kira geliri ise 2012 yılı için belirlenen 3.000 TL’lik istisna tutarını aştığından tamamı beyannameye dahil edilecektir

YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları  taşıması gerekmektedir.

 Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan  nakdi bağış ve yardımlar,

7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa  eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)

8- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans

ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,

9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

 YILLIK BEYAN ESASINDA BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ

1 Ocak- 31 Aralık 2012 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin 2013 yılının Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi  beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu  yer vergi dairesine verilecektir.

 HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki

eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

• Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,

• Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,

• Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *